ib.jpg (33561 bytes) sonja.jpg (29458 bytes) gunnar.jpg (31298 bytes)
Ib Egeberg Sonja Gunnar Jacobsen
v 17/9-1931 v 18/7-1933 v 22/10-1917
V  25/4-2000 V  2/1-1978

Gift den 1.

april 2000

email.gif (1209 bytes)